Urząd Gminy Brwinów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej brwinow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • zamieszczone na stronie podmiotowej brwinow.pl informacje publiczne, w postaci załączników w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. przez co nie są dostępne cyfrowo.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Urząd Gminy Brwinów (samoocena)

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Urząd Gminy Brwinów

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Miziołek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 738 26 15 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Urzędu Gminy Brwinów składa się z 2 budynków.

Budynek nr 1 Urzędu Gminy Brwinów, zlokalizowany jest przy ul. Grodziskiej 12, 05-940 Brwinów. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Grodziskiej. Przy wejściu do budynku na terenie parkingu wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek w części jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla wózków oraz drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek nr 2 Urzędu Gminy Brwinów, zlokalizowany jest przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi nieuchylne i brak jest podjazdu dla wózków. Korytarz na parterze budynku jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Do wszystkich budynków Urzędu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynkach Urzędu Gminy Brwinów nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się na parterze budynku nr 1 jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Istnieje możliwość wezwania do Biura Obsługi Interesanta pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

W Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym umówieniu wizyty można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 14:00.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Brwinów nie udostępnia aplikacji mobilnych.