Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach gminy otrzymują pomoc finansową na rozwój świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp.

Czyszczenie mechaniczne ulic na mokro na terenie gminy Brwinów, Mazowsze dla czystego powietrza

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - doposażenie jednostek OSP.

Głównym celem Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.